Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Kirjoitus: Valtakunnan pelastaminen

Valtakunnan pelastaminen, § 1

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

Tekstin koko: A A A A


Näkymävalinnat:

[3]

§ 1

Rahaolojemme ajautumisesta rappioon ja sen kohentamisesta on näinä aikoina julkaistu niin monia oppineita teoksia, että ensi näkemältä näyttää siltä, että on tarpeetonta julkaista tästä enää mitään lisää.

Mutta koska tilanne maassamme ei tähän hetkeen mennessä ole valitettavasti muuttunut vähääkään paremmaksi ja tästä kuitenkin riippuu koko valtakunnan selviytyminen tai sortuminen, oletan, etteivät arvoisat maanmieheni kieltäydy tutustumasta tähän kirjoitukseen.

Olen toki aiemmin työllistänyt kirjapainoa erilaisilla teksteillä, mutta en ole koskaan rustaillut omia ratkaisuehdotuksia1 ennen kuin nyt enkä ole suinkaan tarttunut kynään itseni , vaan yhteiskunnan hätätilan takia.

Onko ehdotukseni kelvollinen vai ei, sen saatte ensin sinä, lukijani, ja sitten jälkimaailma puolueettomasti ratkaista.

Toisten tekemissä ehdotuksissa nähdään aina virheitä, mutta omiaan ei niinkään helposti huomaa. Toisten ehdotukset tuntuvat olevan joskus kalliita, joskus mahdottomia, toisinaan omaa etua tavoittelevia ja joskus taas vaikeaselkoisia ja kummallisia.

Mitä yksinkertaisemmin asia kyetään esittämään, sen parempi. Minä4 yritän esittää asiani siten, että totuuden voi nähdä ilman silmälaseja, ja tämän takia selittää ensiksi rahajärjestelmän oikean ja yksinkertaisen perustan, sitten osoittaa, mistä sekasorto meidän maassamme johtuu, kolmanneksi tarkastella lyhyesti merkittävimpiä muiden tekemiä ehdotuksia ja lopulta neljänneksi tuoda oman suunnitelmani lukijan silmien eteen.


  1. rustaillut omia ratkaisuehdotuksia: Alkutekstissä agerat Project-makare, jolla voitiin viitata hieman halventavassa sävyssä epärealistisia ehdotuksia jatkuvasti tuottavaan henkilöön.
Alkukieli

[3]

§. 1.

Om wåra Financers förfall och medlen til deras uprättande, äro denna tiden så många wittra arbeten utkomne, at det wid första påseende synes onödigt, utgifwa något mera däruti.

Men, som tilståndet hos oss, til denna stund beklageligen ej blifwit ännu bättre, och därpå likwäl hela Rikets hjelp eller undergång hufwudsakeligen beror, förmodar jag, det mina wärda Landsmän ej wägra, at til denna Skrift låna sin upmärksamhet.

Jag har wäl med et och annat tilförene syslosatt Prässen; men aldrig agerat Project-makare2 förr än nu, och ingalunda för egen, utan det Allmännas nöds skul tagit pennan i handen.

Om förslaget duger eller ei, därom må du min Läsare först och sedan efterwerlden owäldugast3 dömma.

Man ser altid fel på andras förslager, men ej så lätt på sina egna. Andras förekomma oss ibland kostsama, ibland omöjeliga, stundom egennyttiga och en annan gång inbundna och konstiga.

Ju enfaldigare man kan föreställa en sak, desto bättre. Jag4 wil bjuda til, at göra det så, at sanningen kan blifwa synbar utan glas-ögon; och därföre Först anföra, den rätta och enfaldiga grunden til et Finance-werk; därnäst wisa, hwarifrån förwirringen hos oss leder sin upprinnelse, för det Tredje i kårthet granska de förnämsta förslag, som af andre äro upgifne, och ändteligen för det Fjerde lägga mitt egit Project för Läsarens ögon.


  1. förslagsställare, person som gör upp lagförslag eller nedlåtande om person som lägger fram mer eller mindre orealistiska planer och projekt
  2. så opartiskt eller rättvist som möjligt

Suomi

[3]

§ 1

Rahaolojemme ajautumisesta rappioon ja sen kohentamisesta on näinä aikoina julkaistu niin monia oppineita teoksia, että ensi näkemältä näyttää siltä, että on tarpeetonta julkaista tästä enää mitään lisää.

Mutta koska tilanne maassamme ei tähän hetkeen mennessä ole valitettavasti muuttunut vähääkään paremmaksi ja tästä kuitenkin riippuu koko valtakunnan selviytyminen tai sortuminen, oletan, etteivät arvoisat maanmieheni kieltäydy tutustumasta tähän kirjoitukseen.

Olen toki aiemmin työllistänyt kirjapainoa erilaisilla teksteillä, mutta en ole koskaan rustaillut omia ratkaisuehdotuksia4 ennen kuin nyt enkä ole suinkaan tarttunut kynään itseni , vaan yhteiskunnan hätätilan takia.

Onko ehdotukseni kelvollinen vai ei, sen saatte ensin sinä, lukijani, ja sitten jälkimaailma puolueettomasti ratkaista.

Toisten tekemissä ehdotuksissa nähdään aina virheitä, mutta omiaan ei niinkään helposti huomaa. Toisten ehdotukset tuntuvat olevan joskus kalliita, joskus mahdottomia, toisinaan omaa etua tavoittelevia ja joskus taas vaikeaselkoisia ja kummallisia.

Mitä yksinkertaisemmin asia kyetään esittämään, sen parempi. Minä4 yritän esittää asiani siten, että totuuden voi nähdä ilman silmälaseja, ja tämän takia selittää ensiksi rahajärjestelmän oikean ja yksinkertaisen perustan, sitten osoittaa, mistä sekasorto meidän maassamme johtuu, kolmanneksi tarkastella lyhyesti merkittävimpiä muiden tekemiä ehdotuksia ja lopulta neljänneksi tuoda oman suunnitelmani lukijan silmien eteen.


  1. rustaillut omia ratkaisuehdotuksia: Alkutekstissä agerat Project-makare, jolla voitiin viitata hieman halventavassa sävyssä epärealistisia ehdotuksia jatkuvasti tuottavaan henkilöön.

Englanti

§ 1

So many learned works have been published recently about the decline of our finances and the means of restoring them that it would at first glance seem superfluous to publish anything further on this topic.

However, as our situation has unfortunately not yet improved, although the salvation or ruin of the entire country chiefly depends on it, I assume that my worthy fellow countrymen will not refuse to give their attention to this publication.

I may indeed have had one or two things printed previously, but until now I have never acted as a project-maker5 and have certainly not taken up the pen on my own behalf, but for the sake of the distress of the community at large.

Whether the proposal is appropriate or not, of that I will let you, dear reader,

be the first and then posterity to provide the most impartial verdict.

One always finds faults in proposals made by others but not so easily in one’s own. Those of others appear to us sometimes to be costly, sometimes unfeasible, occasionally self-interested and at other times difficult to understand and rather strange.

The more simply one can present a matter, the better. I4 shall try to make the truth visible without glasses and therefore first describe the correct and simple basis for a system of finance, next show the source from which the confusion among us arises, then briefly examine the main proposals offered by others and, finally and fourth, present my own proposal to the reader.


  1. a project-maker: Chydenius uses the Swedish term project-makare, often used disparagingly of persons making proposals for new laws, which shows that he was well aware of how delicate the issue was. See the Commentary.

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

paikat:

Henkilöt:

Raamatunkohdat:

Aiheet: