Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Kirjoitus: Suomen maatalous

Suomen maatalous, § 41

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

Tekstin koko: A A A A


Näkymävalinnat:

§ 41

Oikeudenkäytöstä, josta maan hyvinvointi hyvin suureksi osaksi riippuu, jätän syrjään kaiken muun ja ehdotan mitä syvintä kunnioitusta osoittaen ainoastaan rauhantuomarin virkojen perustamista auttamaan oikeuden hakijoita heidän suurissa hankaluuksissaan. Tanskan esimerkki on varmaankin jo osoittanut täysin vakuuttavasti tästä saatavan hyödyn, ja olisi sangen edullista saada sieltä yksityiskohtainen selvitys tästä tuomioistuinlaitoksesta. Huomautan vain, että sen jäsenten valinta on varsin arkaluonteinen asia ja siinä onnistuminen epävarmaa, joten väestön äänillä pitäisi voida valita uusi jäsen sellaisen tilalle, jota väestö pitää epäluotettavana, ja käsittääkseni rauhantuomareille olisi eduksi, mitä useampia tapauksia he saisivat sovitelluksi ja ratkaistuksi. Muuan hyvin kokenut ja kyvykäs laamanni on sanonut mm., että laamanninoikeus on varsin tarpeeton, merkitsee vain oikeudenhakijan rasittamista useammilla valitusasteilla, ja että kruunun maksama palkka ja käräjäkapat1 käytettäisiin paljon paremmin, jos noilla varoilla palkattaisiin muutamia rauhantuomareita.


  1. Vuosittainen viljana suoritettu vero, jolla maksettiin laamannin ja kihlakunnantuomarin majoitus käräjien aikana.

Alkuperäisdokumentit

Jaksot

Alkukieli

§ 41.

Hvad Lagskipningen beträffar, h[var]på så mycken macht [ti]l Landets välstånd, beror så v[ill jag] förbigå alt annat, [och] endast med diupaste vörd[nad f]ör[e]slå Freds domare, [som] förhielpa rättsöka[nde ur s]ina svåra [be]tryck. Dan[m]arks exem[pe]l må [väl] redan hafva gifvit om sakens nytta full öfvertygelse, och det vore högst gagneligit, at derifrån få inhäm[ta] hela detaillen2 [i] d[enna] Domstol. Det allenast bör jag anmärcka, a[t] valet af Ledamöter til den sam[m]a är ganska gra[n]laga, [och o]säkert huru väl [det slår] in, hvarföre en allmä[nh]ets röst borde kunna [utse] någon annan uti en Ledamots ställe, den menig[heten] kän[ne]r fö[r p]ålitelig; och tycker jag at därvid [borde] Fredsdomar[ens i]nteresse vara förenat därmed ju [flere] mål de finge förlikta och afgiorda. En väl förfaren [och kun]nig Lagman yttrade sig bland annat, at Lagmans [Rätten] var ganska umbärlig, hvarigenom rättsökande allenast be[tu]ngades med flera instantier,3 och at den lönen af Kronan och Tingsgästnings Kapparna4 vore mycket bätre använda, om några Freds Domare genom dem blefve lönta.


  1. hela detaillen: det närmare sammanhanget
  2. rätts- eller besvärsinstanser
  3. Tingsgästnings Kapparna: spannmål, årlig skatt eller avgift in natura som betalades för lagmannens och häradshövdingens inkvartering i samband med ting

Suomi

§ 41

Oikeudenkäytöstä, josta maan hyvinvointi hyvin suureksi osaksi riippuu, jätän syrjään kaiken muun ja ehdotan mitä syvintä kunnioitusta osoittaen ainoastaan rauhantuomarin virkojen perustamista auttamaan oikeuden hakijoita heidän suurissa hankaluuksissaan. Tanskan esimerkki on varmaankin jo osoittanut täysin vakuuttavasti tästä saatavan hyödyn, ja olisi sangen edullista saada sieltä yksityiskohtainen selvitys tästä tuomioistuinlaitoksesta. Huomautan vain, että sen jäsenten valinta on varsin arkaluonteinen asia ja siinä onnistuminen epävarmaa, joten väestön äänillä pitäisi voida valita uusi jäsen sellaisen tilalle, jota väestö pitää epäluotettavana, ja käsittääkseni rauhantuomareille olisi eduksi, mitä useampia tapauksia he saisivat sovitelluksi ja ratkaistuksi. Muuan hyvin kokenut ja kyvykäs laamanni on sanonut mm., että laamanninoikeus on varsin tarpeeton, merkitsee vain oikeudenhakijan rasittamista useammilla valitusasteilla, ja että kruunun maksama palkka ja käräjäkapat5 käytettäisiin paljon paremmin, jos noilla varoilla palkattaisiin muutamia rauhantuomareita.


  1. Vuosittainen viljana suoritettu vero, jolla maksettiin laamannin ja kihlakunnantuomarin majoitus käräjien aikana.

Englanti

Unfortunately this content isn't available in English

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

paikat:

Henkilöt:

Raamatunkohdat:

Aiheet: