Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Kirjoitus: Suomen maatalous

Suomen maatalous, § 24

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

Tekstin koko: A A A A


Näkymävalinnat:

§ 24

Syihin, jotka estävät Suomen talouselämää kohoamasta korkeimmalle mahdolliselle tasolleen, on myös luettava tarpeellisten vesiväylien puute; niitä olisi parannettava koskia perkaamalla.

On välttämättä pidettävä tiet kunnossa kaikilla niillä seuduilla, joilla jotakin tavaraa on kuljetettava. Toki590 meidän viiden talvikuukautemme aikana maassa kiistattomasti kuljetetaan kauaskin uskomaton määrä tavaraa. Näin kaupungit saavat välttämättä tarvitsemansa voin, talin, viljan, pellavan ja hampun, ja maalaiset puolestaan voivat noutaa kaupungeista ja ruukeista suolaa ja rautaa ja muuta tarvitsemaansa tavaraa. Silti on toki monessakin mielessä hyödyksi, että myös kesäisin voidaan tarvittuja tavaroita kuljettaa kumpaankin suuntaan hevoskyydillä, ja toivon, että korkean esivallan tätä koskevalla käskyllä saadaan paljon aikaan. Mutta erikokoisten järvien välisten yhdysreittien ja jokien perkauksia ei liene tehty juuri lainkaan.

Karjala, Savo ja Häme muistuttavat kokonaisuudessaan saaristoa, jossa varsin suuria tavaramääriä voitaisiin kuljettaa [isokokoisilla] veneillä, mutta esteenä ovat yhä useat veden virtausta patoavat kannakset, joista osan avaaminen lienee mahdollista, samoin kuin kulkemista joissa myötävirtaan voitaisiin helpottaa ja näin voitaisiin edistää liiketoiminnan vilkastumista. Tämän olisi varmaankin tapahduttava ainakin osaksi kruunun kustannuksella, ja siellä missä näkyvä hyöty olisi pian havaittavissa, voinee rahvaskin suostua maksamaan jonkin osan kustannuksista, jos sitä tähän kannustetaan.

 

Alkuperäisdokumentit

Jaksot

Alkukieli

§ 24.

Ibland orsakerna som hindra den Finska Hushållningen at upstiga til all möjelig högd böra äfven räknas saknaden af nödiga genomfarter,1 som genom ström rensningar borde befordras.

Det blifver oumgängeligit at vägar blifva bygda å nyo på alla de orter där några varor skola föras fram; ehuru det ei kan590 nekas at på våra fem vinter månader en otrolig mängd af varor föras omkring landet, hvarigenom städerna förses med sina nödtorfter Smör, talg, Spannemål, lin och hampa, och landet deremot får afhämta från Städer och bruk salt och järn med flera behofver; icke destå mindre är doch i flera afsenden gagneligit, at äfven om sommaren få transportera sina inbördes behof på kärr[or] och hoppas jag at genom Höga Öfverhetens befallni[ng] i denna delen skall vara mycket uträttat. Men hvad vatuledningar2 emellan större och mindre Insiöar och elfvars uprensningar beträffar torde [det] mästa ännu saknas.

Hela Carelen, Savolax och Tavastland liknar en sk[är]gård, där varor i större mängder kunde föras på [stora] båtar, men hindras än genom flera vatudä[m]ningar, af hvilcka en del torde finnas möjeliga at öpnas, och nedfarterna efter älfvar göras mera beqväma, til befordran af en allmännare rörelse, men sådant torde ankomma på större eller mindre kostnader af Kronan, och där en synbar nytta straxt visade sig torde äfven Allmogen upmuntrad gå in uti några kostnader.


  1. här: farbara floder, älvar och åar samt sund och kanaler
  2. här: kanaler

Suomi

§ 24

Syihin, jotka estävät Suomen talouselämää kohoamasta korkeimmalle mahdolliselle tasolleen, on myös luettava tarpeellisten vesiväylien puute; niitä olisi parannettava koskia perkaamalla.

On välttämättä pidettävä tiet kunnossa kaikilla niillä seuduilla, joilla jotakin tavaraa on kuljetettava. Toki590 meidän viiden talvikuukautemme aikana maassa kiistattomasti kuljetetaan kauaskin uskomaton määrä tavaraa. Näin kaupungit saavat välttämättä tarvitsemansa voin, talin, viljan, pellavan ja hampun, ja maalaiset puolestaan voivat noutaa kaupungeista ja ruukeista suolaa ja rautaa ja muuta tarvitsemaansa tavaraa. Silti on toki monessakin mielessä hyödyksi, että myös kesäisin voidaan tarvittuja tavaroita kuljettaa kumpaankin suuntaan hevoskyydillä, ja toivon, että korkean esivallan tätä koskevalla käskyllä saadaan paljon aikaan. Mutta erikokoisten järvien välisten yhdysreittien ja jokien perkauksia ei liene tehty juuri lainkaan.

Karjala, Savo ja Häme muistuttavat kokonaisuudessaan saaristoa, jossa varsin suuria tavaramääriä voitaisiin kuljettaa [isokokoisilla] veneillä, mutta esteenä ovat yhä useat veden virtausta patoavat kannakset, joista osan avaaminen lienee mahdollista, samoin kuin kulkemista joissa myötävirtaan voitaisiin helpottaa ja näin voitaisiin edistää liiketoiminnan vilkastumista. Tämän olisi varmaankin tapahduttava ainakin osaksi kruunun kustannuksella, ja siellä missä näkyvä hyöty olisi pian havaittavissa, voinee rahvaskin suostua maksamaan jonkin osan kustannuksista, jos sitä tähän kannustetaan.

 

Englanti

Unfortunately this content isn't available in English

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

paikat:

Henkilöt:

Raamatunkohdat:

Aiheet: