Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Kirjoitus: Kansallinen voitto

Kansallinen voitto, § 31

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

Tekstin koko: A A A A


Näkymävalinnat:

§ 31

Tämä kansallisen voiton käsite on itsessään mitä vaarattomin ja helpoin, vaikka se näyttääkin olevan jyrkässä ristiriidassa uusimpien toimenpiteidemme kanssa.

Se antaa vapauden kaikille luvallisille elinkeinoille, ei kuitenkaan toisten kustannuksella. Se suojaa vähäisintäkin toimintaa sortoa vastaan ja kannustaa ahkeruuteen ja esteettömään toimintaan.

Se punnitsee kaikki yhdellä ja samalla puntarilla, ja voitto on se oikea mittapuu, joka osoittaa mikä on muita parempi.

Se päästää korkeimman vallan tuhansista kalvavista huolista, säädöksistä ja valvontatehtävistä, koska yksityinen ja kansallinen voitto sulautuvat yhdeksi eduksi, ja vahingollinen omanvoitonpyynti, joka säädösten suojaamana aina löytää jonkun kätkön, saadaan keskinäisen kilpailun avulla pidettyä aisoissa.

Se antaa ruotsalaisen nauttia kalleinta ja suurinta oikeuttaan, joka hänellä luonnossa on ja jonka Kaikkivaltias on hänelle ihmisenä suonut, nimittäin oikeutta elättää itsensä otsansa hiessä miten parhaiten taitaa.

Se riistää laiskuuden tyynyt niiden käsistä, jotka voivat nyt etuoikeuksiensa varassa kuluttaa kaksi kolmannesta ajastaan nukkumiseen. Kaikki keinot elää työtä tekemättä karsitaan, ja ainoastaan ahkerat voivat vaurastua.33

Se tuo toivotun vähennyksen oikeudenkäyntiemme määrään. Lukuisat säädökset, niiden selitykset, poikkeukset ja sovellutukset, jotka tavalla tai toisella sitovat elinkeinoja, tulevat silloin tarpeettomiksi ja vaikenevat, ja sitten kun laki on kumottu, sen rikkomukset mitätöityvät.

Alkukieli

§. 31.

Detta begrep om den Nationnale winsten, så hårdt det ock må synas emot wåra nya inrättningar, är likwäl i sig sjelf det menlösaste och lättaste.

Det lämnar alla lofliga näringar frihet; men icke på de andras bekostnad. Det skyddar från öfwerwåld den aldraklenaste handtering, och uplifwar flit och en obehindrad rörelse.

Det afwäger alla på en och samma wågskål, och winsten är den rätta måttstocken, som utwisar hwilkendera bör äga företrädet.

Det lättar högsta Magten från tusende oroliga bekymmer, författningar och inseenden, då den enskildta och Nationale winsten smälta tilsammans i et Interesse, och den skadande egennyttan, som under författningarna altid söker sig någon gömma, kan då säkrast controlleras genom inbördes täflan.

Det sätter en Swensk man i åtnjutandet af sin ömmaste och största rätt uti Naturen, som Allmagten förlänt honom, såsom en människa, nämligen, at uti sin anletes swett få föda sig, på hwad sätt han bäst kan.

Det rycker lätjans örnegåt1 undan deras armar, som nu på sina Privilegier kunna säkert såfwa bårt twå tredjedelar af sin tid. Alla utwägar at lefwa utan arbete blifwa afskurna, och ingen annan, än den flitige, kan blifwa wälmående.33

Det gör en önskelig minskning i wåra Rättegångar. De många Förordningar, deras förklaringar, undantag och tillämpningar, som på något sätt binda näringarna, blifwa då onyttiga och tystna af, och när Lagen är uphäfwen, blifwer dess öfwerträdelse til intet.


  1. örngott, här syftande på kudden

Suomi

§ 31

Tämä kansallisen voiton käsite on itsessään mitä vaarattomin ja helpoin, vaikka se näyttääkin olevan jyrkässä ristiriidassa uusimpien toimenpiteidemme kanssa.

Se antaa vapauden kaikille luvallisille elinkeinoille, ei kuitenkaan toisten kustannuksella. Se suojaa vähäisintäkin toimintaa sortoa vastaan ja kannustaa ahkeruuteen ja esteettömään toimintaan.

Se punnitsee kaikki yhdellä ja samalla puntarilla, ja voitto on se oikea mittapuu, joka osoittaa mikä on muita parempi.

Se päästää korkeimman vallan tuhansista kalvavista huolista, säädöksistä ja valvontatehtävistä, koska yksityinen ja kansallinen voitto sulautuvat yhdeksi eduksi, ja vahingollinen omanvoitonpyynti, joka säädösten suojaamana aina löytää jonkun kätkön, saadaan keskinäisen kilpailun avulla pidettyä aisoissa.

Se antaa ruotsalaisen nauttia kalleinta ja suurinta oikeuttaan, joka hänellä luonnossa on ja jonka Kaikkivaltias on hänelle ihmisenä suonut, nimittäin oikeutta elättää itsensä otsansa hiessä miten parhaiten taitaa.

Se riistää laiskuuden tyynyt niiden käsistä, jotka voivat nyt etuoikeuksiensa varassa kuluttaa kaksi kolmannesta ajastaan nukkumiseen. Kaikki keinot elää työtä tekemättä karsitaan, ja ainoastaan ahkerat voivat vaurastua.33

Se tuo toivotun vähennyksen oikeudenkäyntiemme määrään. Lukuisat säädökset, niiden selitykset, poikkeukset ja sovellutukset, jotka tavalla tai toisella sitovat elinkeinoja, tulevat silloin tarpeettomiksi ja vaikenevat, ja sitten kun laki on kumottu, sen rikkomukset mitätöityvät.

Englanti

§ 31

This concept of the national profit, as critical as it may seem of our new arrangements, is really in itself the most innocuous and simple one.

It provides freedom for all lawful occupations, though not at the expense of others. It protects the very weakest trade against oppression and promotes industriousness and unhampered enterprise.

It weighs them all in the same scales, making profit the true yardstick for deciding which of them should be preferred.

It spares the Sovereign Power a thousand bothersome concerns, regulations and supervisory duties when private and national profit merge into a single interest, and the injurious self-interest, which always tries to conceal itself behind one regulation or another, can then most effectively be controlled by mutual competition.

It guarantees a Swede the enjoyment of his most precious and greatest natural right, granted to him as a human being by the Almighty, namely, to earn his living by the sweat of his brow in the best way he can.

It removes the bolster of indolence from those who are now, because of their privileges, able to sleep away two-thirds of their time. All means of living without working are blocked, and none but the diligent is able to prosper.33

It will effect a desirable reduction in our lawsuits. The many regulations, their expositions, exemptions and applications, which in any way inhibit trades, will then become pointless and fade away, and once a law has been repealed it can no longer be infringed.

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

paikat:

Henkilöt:

Raamatunkohdat:

Aiheet: