Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Kirjoitus: Kansallinen voitto

Kansallinen voitto, § 15

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

Tekstin koko: A A A A


Näkymävalinnat:

§ 15

Lienee aika selvittää hieman lähemmin, millaisia ovat ne säädökset, jotka johdattavat ihmisiä yhdeltä elinkeinohaaralta toiselle.

Niihin kuuluvat kaikki säädökset, joilla suoraan tai epäsuoraan annetaan yhdelle elinkeinolle joitakin etuja, mutta jätetään antamatta niitä toiselle. Suoraan niin tapahtuu silloin, kun kyseisessä laissa nimenomaan säädetään etujen myöntämisestä, ja epäsuoraan silloin, kun etu on välttämätön seuraus säädöksen toteuttamisesta.

Tähän kuuluvat siis kaikki elinkeinojen etuoikeudet, eivät vain yksinomaiset erioikeudet, vaan kaikki ne, joilla elinkeinon harjoittajalle annetaan jokin erityisetu, ja kaikki elinkeinojen luokittelut, jotka tehdään lakien perusteella. Varmimman luokittelun tekee luonto itse, mutta heti kun lait lisäävät siihen tai poistavat siitä jotakin, havaitaan häiriöitä, jotka suosivat tiettyjä ihmisiä, mutta estävät toisia elinkeinonsa harjoittamisessa. Tähän lasketaan myös mukaan kaikki tuotanto- ja vientipalkkiot sekä kaikki asumista ja elinkeinonharjoitusta kaupungeissa ja maaseudulla koskevat kiellot.16

Mitä muuta nämä ovat kuin patorakennelmia, jotka keräävät ihmisiä tiettyihin paikkoihin, ottavat yhdestä paikasta ja sijoittavat toiseen, vaikkei vielä osata sanoa kummassa heistä on enemmän hyötyä, ja kummassa he kasvattavat tai vähentävät kansallista voittoa, kuten edellä osoitettiin.

Silloin kun virta saa juosta keskeytyksettä, on jokainen vesipisara liikkeessä. Kun esteitä ei ole, tavoittelee jokainen työntekijä innolla elatustaan ja kasvattaa samalla kansallista voittoa. Säädökset kuitenkin kokoavat kansanjoukkoja tietyiksi ryhmittymiksi, yritteliäisyyden mahdollisuuksia kavennetaan ja jokaisessa ryhmittymässä pieni joukko ihmisiä nousee suurimman massan yläpuolelle. Tämän joukon vauraudella todistellaan koko valtakunnan hyvinvointia.

Alkukieli

§. 15.

Nu torde det blifwa tider, at litet närmare utreda, hwad slags författningar de äro, som leda folket utur den ena näringen i den andra.

Sådane äro alla de, som förunna directe eller indirecte några förmoner i den ena näringen framför den andra. Directe sker det, då författningens ord uttryckeligen tillägga dem; men indirecte, då det af författningens werkställande blifwer en nödwändig påfölgd.

Hit höra således alla Närings-Privilegier, ej allena de Exclusiva, utan äfwen alla de andra, som någon särskildt förmon tillägga en närings-idkare: alla näringarnas classificationer, som äro skedda genom Lagar; ty Naturen förrättar en classification sjelf, som blifwer den tryggaste; men så snart Lagarna lägga något därtil eller taga därifrån, märkes straxt irringar, som favorisera några wissa, men hindra andra i sin närings rörelse. Widare räknas hit alla Tilwerknings- och Exportations-Præmier, jämte alla förbud emot bonings- och närings-friheter i städerne och på landet.16

Hwad äro dessa annat än dammar, som samla folket på wissa ställen, taga dem från det ena, och plantera dem på det andra stället, utan at man kan ännu säga på hwilkendera de göra bästa nyttan, och öka eller minska den Nationnale winsten, som förut är bewist.

När strömmen får flyta jämt, då är hwarje droppa watten i rörelse. När inga hinder äro i wägen fiks1 hwarje arbetare om sin föda och ökar med det samma Nationens winst. Men genom författningar samlas folkhopen i wissa flockar, utwägarna til industrien2 blifwa inskränkta, och et litet antal människor i hwarje flock flyter öfwer den största hopen, hwilkas wälmåga man nyttjar som skäl til hela Rikets wälstånd.


  1. mödar sig
  2. driftigheten, idogheten

Suomi

§ 15

Lienee aika selvittää hieman lähemmin, millaisia ovat ne säädökset, jotka johdattavat ihmisiä yhdeltä elinkeinohaaralta toiselle.

Niihin kuuluvat kaikki säädökset, joilla suoraan tai epäsuoraan annetaan yhdelle elinkeinolle joitakin etuja, mutta jätetään antamatta niitä toiselle. Suoraan niin tapahtuu silloin, kun kyseisessä laissa nimenomaan säädetään etujen myöntämisestä, ja epäsuoraan silloin, kun etu on välttämätön seuraus säädöksen toteuttamisesta.

Tähän kuuluvat siis kaikki elinkeinojen etuoikeudet, eivät vain yksinomaiset erioikeudet, vaan kaikki ne, joilla elinkeinon harjoittajalle annetaan jokin erityisetu, ja kaikki elinkeinojen luokittelut, jotka tehdään lakien perusteella. Varmimman luokittelun tekee luonto itse, mutta heti kun lait lisäävät siihen tai poistavat siitä jotakin, havaitaan häiriöitä, jotka suosivat tiettyjä ihmisiä, mutta estävät toisia elinkeinonsa harjoittamisessa. Tähän lasketaan myös mukaan kaikki tuotanto- ja vientipalkkiot sekä kaikki asumista ja elinkeinonharjoitusta kaupungeissa ja maaseudulla koskevat kiellot.16

Mitä muuta nämä ovat kuin patorakennelmia, jotka keräävät ihmisiä tiettyihin paikkoihin, ottavat yhdestä paikasta ja sijoittavat toiseen, vaikkei vielä osata sanoa kummassa heistä on enemmän hyötyä, ja kummassa he kasvattavat tai vähentävät kansallista voittoa, kuten edellä osoitettiin.

Silloin kun virta saa juosta keskeytyksettä, on jokainen vesipisara liikkeessä. Kun esteitä ei ole, tavoittelee jokainen työntekijä innolla elatustaan ja kasvattaa samalla kansallista voittoa. Säädökset kuitenkin kokoavat kansanjoukkoja tietyiksi ryhmittymiksi, yritteliäisyyden mahdollisuuksia kavennetaan ja jokaisessa ryhmittymässä pieni joukko ihmisiä nousee suurimman massan yläpuolelle. Tämän joukon vauraudella todistellaan koko valtakunnan hyvinvointia.

Englanti

§ 15

The time may now have come to examine more closely what kind of regulations transfer people from one occupation to another.

Among them are all those that directly or indirectly offer certain advantages in one occupation rather than another. That is done directly when the terms of the regulation expressly include them but indirectly when it becomes a necessary consequence of carrying the regulation into effect.

They thus include all economic privileges, not only the exclusive ones but also any others that offer some specific advantage to a tradesman, namely, all classifications of occupations that are established by law; for nature produces its own classification, which is the most reliable one, but as soon as anything is legally added to or subtracted from it, distortions arise that favour certain people but hinder others in the conduct of their business. Also included among them are all bounties on production and exports as well as all limitations on the freedom of residence and trade in the towns and rural regions.16

What else are these but dams that concentrate the people in certain places, removing them from one place and moving them to another, without it being possible to say in which place they will be most useful and increase or reduce the national profit, as has been demonstrated above?

When the stream is allowed to run evenly, every drop of water is in motion. When there are no obstacles in the way, every worker competes for his livelihood and thereby increases the profit to the nation. By means of regulations, people are concentrated in certain groups, the opportunities to move into industry are reduced and a small number of people within each group rise above the majority, whose well-being is presented as evidence of the prosperity of the whole kingdom.

 

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

paikat:

Henkilöt:

Raamatunkohdat:

Aiheet: