Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Kirjoitus: Kirje Talousseuralle 1800

Kirje Talousseuralle 1800

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

Tekstin koko: A A A A


Näkymävalinnat:

20r

Luettu seurassa 1. päivänä heinäkuuta

Kuninkaallinen Suomen Talousseura

Se, että vähäiset yritykseni koskien rokonistutusta on Kuninkaallisen Suomen Talousseuran toimesta otettu myötämielisesti vastaan ja palkittu hyvin kauniilla hopeisella muistorahalla, ei voi johtua tutkielman sisäisestä arvosta vaan Kuninkaallisen[20v] seuran myötämielisyydestä minua kohtaan ja innosta itse aiheen suhteen.

Olen innolla harrastanut tätä asiaa yli 40 vuoden ajan, mutta saanut melko vähän aikaan, ja näyttää siltä, että vasta nyt voin toivoa näkeväni sen päivän, jolloin rokonistutus voisi yleistyä meillä Kuninkaallisen Suomen Talousseuran tehokkaampien toimenpiteiden kautta. Tutkielmassa olenkin pyrkinyt tuomaan esille tätä varten yksinkertaisimmat keinot, jotka lienevät myös ainoita.

Esitän Kuninkaalliselle Suomen Talousseuralle nöyrimmän kiitokseni siitä ansaitsemattomasta hyväntahtoisuudesta ja kannustuksesta, jonka olen saanut osakseni. Kiitän myös herra professori ja tohtori Haartmanin huomautuksista,121r jotka suosiollisesti toimitettiin minulle. Useiden vastaväitteiden kautta totuus aina voittaa niin tärkeässä asiassa. Lähetän ne ensi tilassa yksinkertaisten ajatusteni kera.

Jatkossakin suurella kunnioituksella Kuninkaallisen Suomen Talousseuran nöyrin palvelija

Anders Chydenius

Kokkolassa 20. päivänä kesäkuuta 1800.

Suom. Veli-Matti Pussinen


  1. tohtori Haartmanin huomautuksista: ks. s. 616–628 LINKKI

Alkuperäisdokumentit

Jaksot

Alkukieli

20r

Upl. i Sällsk. d.1 Julii

503.

Kongliga Finska Hushållnings Sällskapet.

At mina ringa försök rörande Koppympningen blifwit af Kongl. Finska Hushållnings Sälskapet med ynnest emottagne, och med en ganska2 wacker Skådepenning i Sölfwer belönte, kan ei härflyta af Afhandlingens inre wärde, utan af Kongl.[20v] Sällskapets wälwilja emot mig och nit för sielfwa Ämnet.

Åhoga för saken har jag burit hos mig öfwer 40 år, men har doch därmed ganska litet uträttat, och tyks nu först hoppas at få se den dag då Koppympningen genom Kongl. Finska Hushållnings Sällskapets wärksammare åtgärd kunde blifwa mera allmän ibland oss, hwartil jag äfwen sökt, at i Afhandlingen upgifwa de enklaste, om ei de endaste medel.

För den oförtienta wälwilja, och uppmuntran, som mig wederfarits aflägger hos Kongl. Finska Hushållnings Sällskapet min ödmiukaste tacksejelse, äfwen för Herr Professoren, Doctor Haartmans an21rmärkningar,3 som mig benäget tilstäldes. Genom flera inkast i ett så wigtigt ämne winner altid sanningen. Med första skall jag insända dem, jemte mina enfaldiga tanckar.

Framhärdar med mycken wördnad. Kongl. Finska Hushållnings Sällskapets

 

ödmiukaste tienare

Anders Chydenius.

GamlaCarleby d:n 20 Junii: 1800.


  1. mycket
  2. Haartmans anmärkningar: se s. 602–613 LINKKI

Suomi

20r

Luettu seurassa 1. päivänä heinäkuuta

Kuninkaallinen Suomen Talousseura

Se, että vähäiset yritykseni koskien rokonistutusta on Kuninkaallisen Suomen Talousseuran toimesta otettu myötämielisesti vastaan ja palkittu hyvin kauniilla hopeisella muistorahalla, ei voi johtua tutkielman sisäisestä arvosta vaan Kuninkaallisen[20v] seuran myötämielisyydestä minua kohtaan ja innosta itse aiheen suhteen.

Olen innolla harrastanut tätä asiaa yli 40 vuoden ajan, mutta saanut melko vähän aikaan, ja näyttää siltä, että vasta nyt voin toivoa näkeväni sen päivän, jolloin rokonistutus voisi yleistyä meillä Kuninkaallisen Suomen Talousseuran tehokkaampien toimenpiteiden kautta. Tutkielmassa olenkin pyrkinyt tuomaan esille tätä varten yksinkertaisimmat keinot, jotka lienevät myös ainoita.

Esitän Kuninkaalliselle Suomen Talousseuralle nöyrimmän kiitokseni siitä ansaitsemattomasta hyväntahtoisuudesta ja kannustuksesta, jonka olen saanut osakseni. Kiitän myös herra professori ja tohtori Haartmanin huomautuksista,421r jotka suosiollisesti toimitettiin minulle. Useiden vastaväitteiden kautta totuus aina voittaa niin tärkeässä asiassa. Lähetän ne ensi tilassa yksinkertaisten ajatusteni kera.

Jatkossakin suurella kunnioituksella Kuninkaallisen Suomen Talousseuran nöyrin palvelija

Anders Chydenius

Kokkolassa 20. päivänä kesäkuuta 1800.

Suom. Veli-Matti Pussinen


  1. tohtori Haartmanin huomautuksista: ks. s. 616–628 LINKKI

Englanti

Unfortunately this content isn't available in English

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

paikat:

Henkilöt:

Raamatunkohdat:

Aiheet: