Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Kirjoitus: Purjehdusvapauden muutos

Purjehdusvapauden muutos, § 7

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

Tekstin koko: A A A A


Näkymävalinnat:

§ 7. On aivan varmaa, että kuninkaallinen majesteetti on jo kauan ennen tätä huomannut, että kaupan ja muiden elinkeinojen vapaus on tärkein keino, jolla voidaan lisätä hänen valtakuntansa asukkaiden lukumäärää ja heidän hyvää oloaan ja hyvinvointiaan. Tästä ovat kiistattomina todisteina useat vapauteen perustuvat taloudelliset asetukset. Mutta kuninkaallisen majesteetin ei voi olla yhtä helppo asianosaisia kuulematta saada tietoja siitä, pitäisikö tapulipaikan sijaita yhdellä tai toisella paikkakunnalla, jotta kaukaisemmat seudut ja läänit saisivat kunnolla elinvoimaa kauppaansa, sillä asetusten tavoitteenahan on valtakunnan kasvu, eikä myöskään siitä, mitä haittoja voi aiheutua entisten tapulipaikkojen menettämisestä ja siirtämisestä tietylle paikkakunnalle, vaikka tämän täytyisi olla pääasia sellaisen asetuksen säätämisessä.

Kaskinen sijaitsee tämän laajan, seitsemänkymmenen peninkulman pituisen maaherrakunnan alimmassa päässä ja äärimmäisessä kolkassa. Mitä hyötyä koko maalle on koko maakunnan tapulipaikan perustamisesta sinne? Kristiinankaupungin pääasiallisin kaupankäynti muodostuu polttopuusta, karjasta ja sen tuotteista sekä vähäisestä määrästä tervaa, mutta ei edes laudoista, joten siellä on aika vähän mitään vientiin. Mutta suolalle, maamme tärkeimmälle tuontitavaralle, on vielä vähemmän kysyntää, kun Turku ja Pori toimittavat tätä tarviketta ylenpalttisesti aivan vieressä sijaitsevaan Porin lääniin.1 Kaupunki kasvaa aina samassa suhteessa kuin sen tuonti ja kaupankäynti. Kristiinankaupunki, vaikka muut kaupungit ovat molemmin puolin kahdentoista peninkulman etäisyydellä siitä, ei ole sitten perustamisaikojensa kyennyt saavuttamaan mitään huomattavaa kasvua. Tästä voi varmuudella päätellä että sen tai sen läheisyyteen aiotun Kaskisten uuden kaupungin luontainen liiketoiminta on vähäistä.

Kun tähän vielä lisätään, että Kaskisten uusi kaupunki sijaitsee meressä, tulee kuljetus sieltä maihin olemaan myös kallista ja hankalaa.


  1. Tarkoitetaan Turun ja Porin läänin pohjoisosaa. Porin lääni oli olemassa 1641–1646.

Alkuperäisdokumentit

Alkukieli

§. 7. At Hans Kongl. Maj:t långt för detta insedt, friheten i Handel och andra Näringar för det största medel, at öka Inbyggarens antal i Sitt Rike, och deras trefnad och wälmåga, är aldeles ofelbart. De många på frihets-grunder utkomne Oeconomiska Författningar, wittna owedersäjeligen därom; men det kan icke wara lika lätt för Kongl. Maj:t, at utan wederbörandes hörande inhämta, huruwida de aflägsnare Tracter och Län kunna ifrån Stapeln på en eller annan ort få den rätta lifaktighet i sina rörelser, som därmed til Rikets tilwäxt egenteligen påsyftas, ej eller hwad hinder kunna möta wid de förra Staplars förlorande och flyttning til en wiss ort, som likwäl wid reglerandet af en sådan författning måste utgöra hufwudsaken.

Kaskön ligger i nedra ändan och yttersta spetsen af hela detta widsträckta Höfdingedöme, som går til sjuttio mil i längden: Til hwad nytta för hela Landet skall där hela Provinciens Stapel inrättas? Christina Stads förnämsta rörelse består i Wed, Boskap och dess afkastning, och något litet Tjära, men icke ens Bräder, så at där föga gifwas några Exporter; men Saltet, wårt Lands hufwud-retour-wara, kan ändå mindre afsättas, då Åbo och Björneborg til öfwerflöd förse det straxt därintil stötande Björneborgs Län med detta behof. En Stad tilwäxer altid i mån af sin tilförsel och rörelse. Christina Stad, ehuru genom tolf mils afstånd skild från andra Städer på båda sidor om sig, har dock alt ifrån Fundations-tiden2 icke kunnat winna någon märkelig3 tilwäxt, hwaraf om dess, eller den därwid ämnade nya Stadens på Kaskö ringa naturliga rörelse är med wisshet at sluta.

Då nu därtil kommer, at Kaskö nya Stad ligger uti Sjön,4 blifwer transporten därifrån til fasta Landet äfwen kostsam och beswärlig.


  1. Kristinestad grundades 1649 av Per Brahe d.y.
  2. betydande
  3. uti Sjön: i havet (på en ö)

Suomi

§ 7. On aivan varmaa, että kuninkaallinen majesteetti on jo kauan ennen tätä huomannut, että kaupan ja muiden elinkeinojen vapaus on tärkein keino, jolla voidaan lisätä hänen valtakuntansa asukkaiden lukumäärää ja heidän hyvää oloaan ja hyvinvointiaan. Tästä ovat kiistattomina todisteina useat vapauteen perustuvat taloudelliset asetukset. Mutta kuninkaallisen majesteetin ei voi olla yhtä helppo asianosaisia kuulematta saada tietoja siitä, pitäisikö tapulipaikan sijaita yhdellä tai toisella paikkakunnalla, jotta kaukaisemmat seudut ja läänit saisivat kunnolla elinvoimaa kauppaansa, sillä asetusten tavoitteenahan on valtakunnan kasvu, eikä myöskään siitä, mitä haittoja voi aiheutua entisten tapulipaikkojen menettämisestä ja siirtämisestä tietylle paikkakunnalle, vaikka tämän täytyisi olla pääasia sellaisen asetuksen säätämisessä.

Kaskinen sijaitsee tämän laajan, seitsemänkymmenen peninkulman pituisen maaherrakunnan alimmassa päässä ja äärimmäisessä kolkassa. Mitä hyötyä koko maalle on koko maakunnan tapulipaikan perustamisesta sinne? Kristiinankaupungin pääasiallisin kaupankäynti muodostuu polttopuusta, karjasta ja sen tuotteista sekä vähäisestä määrästä tervaa, mutta ei edes laudoista, joten siellä on aika vähän mitään vientiin. Mutta suolalle, maamme tärkeimmälle tuontitavaralle, on vielä vähemmän kysyntää, kun Turku ja Pori toimittavat tätä tarviketta ylenpalttisesti aivan vieressä sijaitsevaan Porin lääniin.5 Kaupunki kasvaa aina samassa suhteessa kuin sen tuonti ja kaupankäynti. Kristiinankaupunki, vaikka muut kaupungit ovat molemmin puolin kahdentoista peninkulman etäisyydellä siitä, ei ole sitten perustamisaikojensa kyennyt saavuttamaan mitään huomattavaa kasvua. Tästä voi varmuudella päätellä että sen tai sen läheisyyteen aiotun Kaskisten uuden kaupungin luontainen liiketoiminta on vähäistä.

Kun tähän vielä lisätään, että Kaskisten uusi kaupunki sijaitsee meressä, tulee kuljetus sieltä maihin olemaan myös kallista ja hankalaa.


  1. Tarkoitetaan Turun ja Porin läänin pohjoisosaa. Porin lääni oli olemassa 1641–1646.

Englanti

Unfortunately this content isn't available in English

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

paikat:

Henkilöt:

Raamatunkohdat:

Aiheet: